n
ó
p
m

1. Ha a Vevő természetes személy, a Vevő köteles közölni az Eladóval a nevét és vezetéknevét, számlázási címét, beleértve az irányítószámot, szállítási címét, beleértve az irányítószámot, telefonszámát és e-mail címét.

2. Ha a Vevő jogi személy, a Vevő köteles közölni az Eladóval a cégnevét, számlázási címét, beleértve az irányítószámot, szállítási címét, beleértve az irányítószámot, az azonosító számát, telefonszámát és e-mail címét.

3. A megrendelés eladónak történő elküldésével a vevő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló 122/2013. sz. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében hozzájárulását az eladó számára, hogy a személyes adatait, különösen a fent felsorolt és/vagy az eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatokat feldolgozza és tárolja, és azokat valamennyi információs rendszerében feldolgozza. A vevő továbbá kijelenti, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eladó és harmadik személyek az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, az adásvételi szerződések, számlák és egyéb dokumentumok nyilvántartása, valamint az eladó marketingcéljai érdekében személyes adatait kezeljék, amelynek során az eladó jogosult a vevőnek az eladó üzletével kapcsolatos marketing jellegű ajánlatokat és információkat küldeni a megvásárolt áruk szállítási szolgáltatása céljából, postai úton vagy e-mailben. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli és kezeli. Az adatkezelés céljának teljesülését követően az eladó gondoskodik a vevő személyes adatainak azonnali megsemmisítéséről a személyes adatok védelméről szóló törvény 17. § (1) bekezdésével összhangban. A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását a vevő bármikor írásban visszavonhatja. A hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásának a vevő által az eladóhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül hatályát veszti.

4. A vevőnek joga és lehetősége van arra, hogy személyes adatait online módban közvetlenül frissítse a webáruház weboldalán, a vásárlói szekcióban, közvetlenül a bejelentkezést követően.

5. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 6. § (2) bekezdésének c) pontjával összhangban a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen feltételek 3. pontjában meghatározott célból kerül sor.

6. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 6. § (2) bekezdésének e) pontjával összhangban a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában kifejezetten említett célokon kívül más célokra is gyűjt személyes adatokat, és biztosítja, hogy a személyes adatokat csak olyan módon dolgozza fel és használja fel, amely összhangban van azzal a céllal, amelyre azokat gyűjtötték, és nem köti össze azokat más célokra szerzett személyes adatokkal.

7. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 6. § (2) bekezdésének i) pontjával összhangban a személyes adatokat a jó erkölcs betartásával kezeli, és úgy jár el, hogy nem sérti vagy kerüli meg a személyes adatok védelméről szóló törvényt, vagy más általánosan kötelező erővel bíró jogi előírásokat. Az eladó kijelenti, hogy nem fogja a vevő hozzájárulását a szerződéses jogviszony, szolgáltatás, áru vagy az eladóra rótt kötelezettség megtagadásával való fenyegetéssel kikényszeríteni vagy feltételhez kötni.

8. A vevő az eladó írásbeli kérésére jogosult a következőket kérni:

1/ igazolása annak, hogy történik-e, vagy nem, a személyes adatainak kezelése,
2/ tájékoztatás általánosan közérthető formában a személyes adatoknak az információs rendszerben történő feldolgozásáról a következő mértékben:
a) az eladó és az eladó képviselőjének (ha kijelölték) azonosító adatai,
b) közvetítő azonosító adatai; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó a személyes adatok megszerzése során nem a személyes adatok védelméről szóló törvény 8. §-a szerint jár el,
c) a személyes adatok kezelésének célja,
d) a személyes adatok köre vagy a személyes adatok mértéke a személyes adatok védelméről szóló törvény 10. § (4) bekezdésének első mondata szerint

és

e) kiegészítő információk, amelyek a személyes adatok kezelésének minden körülményére és feltételére tekintettel szükségesek a vevő részére biztosítja jogait és törvényileg védett érdekeit, különösen:
- a kért személyes adatok megadásának önkéntességére vagy kötelezettségére vonatkozó
tájékoztatás; ha az eladó a vevő személyes adatait a vevőnek a személyes adatok védelméről szóló törvény 11. §-a szerinti hozzájárulása alapján szerzi meg, az eladó tájékoztatja a vevőt a hozzájárulás érvényességi idejéről is, és ha a vevő személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettsége az Európai Unió közvetlenül végrehajtható, kötelező erejű jogi aktusából, a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződésből vagy törvényből ered, az eladó tájékoztatja a vevőt arról a jogalapról, amely ilyen kötelezettséget ró a vevőre, és tájékoztatja a vevőt annak következményeiről, amennyiben megtagadja a személyes adatok megadását

- harmadik felek, ha előrelátható vagy nyilvánvaló, hogy számukra személyes adatok kerülnek átadásra,
- címzettek köre, ha előrelátható vagy nyilvánvaló, hogy számukra személyes adatok elérhetővé válnak,
- a nyilvánosságra hozatal formája, ha a személyes adatokat nyilvánosságra kell hozni,
- harmadik országok, amennyiben előrelátható vagy nyilvánvaló, hogy személyes adatok
továbbítására kerül sor ezekbe az országokba

A (11) bekezdés szerinti határozat meghozatalakor a vevő jogosult megismerni a műveletek feldolgozására és értékelésére vonatkozó eljárást:

- pontos tájékoztatást általánosan közérthető formában arról, hogy személyes adatait milyen forrásból szerezte feldolgozás céljából,
- az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok köre általánosan közérthető formában,
- az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése vagy megsemmisítése,
- azon személyes adatainak megsemmisítését, amelyek kezelésének célja megszűnt; ha az adatkezelés tárgya személyes adatot tartalmazó hivatalos irat, kérheti azok visszaszolgáltatását, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok feldolgozásának megszüntetését, ha jogszabálysértés történt,
- személyes adatainak zárolása a hozzájárulás visszavonása miatt annak érvényességének
lejárta előtt, ha az eladó a vevő hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat.

9. A vevő 1., 5. és 6. pontok szerinti joga csak abban az esetben korlátozható, ha az ilyen
korlátozás külön jogszabályból ered, vagy annak alkalmazása sértené a vevő védelmét, vagy sértené más személyek jogait és szabadságait.

10. A vevő jogosult ingyenes írásbeli kérésre kifogást emelni az eladónál:

- személyes adatainak kezelése ellen, amelyekről feltételezi, hogy azokat hozzájárulása nélkül kezelik (fogják kezelni) direkt marketing céljából, és kérni azok megsemmisítését,
- a vevő titulusának, nevének, vezetéknevének és címének a postai kommunikációban történő, direkt marketing célú felhasználása ellen, vagy
- a vevő titulusának, nevének, vezetéknevének és címének közvetlen marketing célokra történő megadása ellen.

11. A vevő írásbeli kérelem alapján, vagy személyesen, ha az ügy nem tűr halasztást, jogosult az eladónál tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen az adatvédelmi törvény 10 §. (3) bek. a) e) f) vagy g) pontja szerinti esetekben jogos indokok kifejtésével vagy bizonyítékokkal a jogaiba és törvényileg védett érdekeibe való jogosulatlan beavatkozásról, amelyet ilyen esetben sért vagy sérthet a személyes adatok ilyen kezelése; ha ezt jogi okok nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vevő tiltakozása megalapozott, az eladó köteles haladéktalanul zárolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése ellen a vevő tiltakozott, amint azt a körülmények lehetővé teszik.

12. A vevő írásbeli kérelem alapján, vagy személyesen, ha az ügy nem tűr halasztást, jogosult továbbá bármikor arra, hogy tiltakozzon az eladóval szemben, és ne tegyen eleget az eladó olyan döntésének, amely joghatással vagy jelentős hatással járna személyére nézve, ha az ilyen döntés kizárólag személyes adatainak automatizált feldolgozása alapján születik. A vevő jogosult kérni az eladótól az automatizált feldolgozástól eltérő módszerrel hozott döntés felülvizsgálatát, és az eladó köteles eleget tenni a vevő kérésének, a döntés felülvizsgálatában döntő szerepet játszó meghatalmazott személy bevonásával; az eladó a 19. pontban említett határidőn belül tájékoztatja a vevőt a felülvizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről. A vevő nem rendelkezik ezzel a joggal, kivéve, ha a vevő jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedéseket előíró külön jogszabály így rendelkezik, vagy ha a szerződéskötést megelőző kapcsolatok keretében vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása alatt az eladó a vevő kérésének helyt adó határozatot hozott, vagy ha az eladó a szerződés alapján más megfelelő intézkedést hozott a vevő jogos érdekeinek védelme érdekében.

13. Ha a vevő él a jogával

- írásban, és a kérelme tartalmából kitűnik, hogy jogát gyakorolja, a kérelmet e törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni; a vevő köteles az e-mailben vagy faxon írásban benyújtott kérelmét legkésőbb annak elküldésétől számított három napon belül írásban kézbesíteni,
- személyesen szóban jegyzőkönyvbe, amelyből egyértelműen ki kell derülnie, hogy ki gyakorolta a jogát, mit követel és mikor és ki készítette a jegyzőkönyvet, aláírását és a vevő aláírását; az eladó köteles a jegyzőkönyv egy példányát a vevőnek átadni,
- a jelen bekezdés 1. vagy 2. pontja szerinti közvetítő esetében ez utóbbi köteles ezt a kérelmet vagy jegyzőkönyvet indokolatlan késedelem nélkül továbbítani az eladónak.

14. Ha a vevő feltételezi, hogy személyes adatait jogosulatlanul kezelik, személyes adatok
védelmével kapcsolatos eljárás megindítását kezdeményezheti a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál.

15. Ha a vevő nem cselekvőképes, jogait törvényes képviselője gyakorolhatja.

16. Ha a vevő nem él, jelen törvény szerinti jogait hozzátartozója is gyakorolhatja.

17. A vevő 1-5. és 10-12. pontok szerinti kérelmét az eladó díjmentesen dolgozza fel.

18. Az eladó a vevő 1. és 4. pontok szerinti kérelmét díjmentesen dolgozza fel, kivéve olyan összegű kifizetést, amely nem haladhatja meg a másolatok készítésével, a technikai eszközök beszerzésével és az információk vevőnek történő megküldésével kapcsolatban észszerűen felmerülő anyagköltségek összegét, kivéve, ha egyedi jogszabály másként rendelkezik.

19. Az eladó köteles a vevő kérelmét a 17. és 18. bekezdések szerint feldolgozni, legkésőbb a kérelem kézbesítésétől számított 30 napon belül.

20. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a vevőt és a Szlovák
Köztársaság Adatvédelmi Hivatalát a vevő jogainak 9. pont szerinti korlátozásáról.

21. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény 15. § (1) bekezdésének b) pontjával összhangban a vevő személyes adatait a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában meghatározott célokból az alábbi adatfeldolgozókon keresztül kezeli.:

Az internetes áruház és fizikai értékesítési pont tulajdonosa:
PRODO s.r.o.
Székhely: Hraničná 22, 058 01 Poprad

Cégjegyzékszám: 47 786 892
bejegyezve az Eperjesi Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, Osztály: Kft, Beszúrás sz. 30547/P

Webáruházhoz műszaki megoldást nyújtó cégek:
online42 s.r.o.
Székhely: Úprkova 14, 811 04 Bratislava
Cégjegyzékszám: 46860509
bejegyezve a Bratislava I, Division Kft Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe. sz. 84547/B

ui 42 spol. s.r.o.
Székhely: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
Cégjegyzékszám: 35713003
Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe bejegyzett 14226/B

Geis futárcég:
Geis SK s.r.o.
Székhely: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
Cégjegyzékszám: 31 342 428
bejegyzett Bánska Bystrica Kerületi Bíróság Division Kft cégjegyzékébe. sz. 2083/S

DHL futárcég:
DHL Parcel Slovakia spol. s.r.o.
Székhely: Na pantoch 18, Bratislava-Rača 831 06
Cégjegyzékszám: 47 927 682
bejegyezve a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, rovat: Kft, Beillesztési szám: 100759/B

22. A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívekkel határozzuk meg a Vásárlók által ellenőrizve program részeként, amelyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor tőlünk vásárol, kivéve, ha a törvény 62. §-a szerint 351/2011. az elektronikus hírközlésről szóló módosításokkal kapcsolatban Ön nem utasítja el az elektronikus levél direkt marketing célú küldését. Személyes adatokat a Vásárlók által ellenőrizve programon belüli kérdőívek küldése céljából kezelünk jogos érdekünk alapján, amely abból áll, hogy megbizonyosodunk arról, hogy elégedett-e a tőlünk vásárolt vásárlásával. A kérdőívek elküldéséhez, visszajelzéseinek kiértékeléséhez és piaci pozíciónk elemzéséhez feldolgozó közvetítőt veszünk igénybe, amely a Heureka.sk portál üzemeltetője, akinek e célból továbbíthatjuk a vásárolt áruval kapcsolatos információkat és az Ön e-mail címét. Az e-mailes kérdőívek küldésekor személyes adatait harmadik félnek saját célból nem adjuk át. Az Ügyfélellenőrzött program részeként e-mailben történő kérdőívek küldését bármikor kifogásolhatja a további kérdőívek elutasításával a kérdőíves e-mailben található hivatkozás segítségével. Kifogása esetén a kérdőívet a továbbiakban nem küldjük ki.

A terméket sikeresen kosárba helyeztük