n
ó
p
m

Reklamációs eljárás

a www.prodoshop.hu weboldalon keresztül történő termékértékesítés esetén

  

Reklamációs űrlap

 1. Áruval kapcsolatos reklamáció esetén küldje el részünkre a megtisztított reklamált árut a hiba leírását tartalmazó kitöltött Reklamációs űrlappal együtt, hogy panaszát a lehető leggyorsabban kezelhessük.  
 2. A szállítmány kézbesítésével kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a reklamált árut ne ajánlott levélként küldje. A reklamált árut futárszolgálattal küldje el részünkre.
 3. Töltse le a reklamációs űrlapot: Reklamációs űrlap Prodoshop.hu.

Reklamációs feltételek

 1. Az Eladó az Árura az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírásoknak megfelelően, vagy a Megrendelésben és a jótállási jegyben meghatározott időtartamra vállal jótállást, amennyiben az Eladó vagy a gyártó a megvásárolt Árukra a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvek szerint vállal jótállást. Ha a Megrendelésben és a mellékelt jótállási jegyben másként nem szerepel, a jótállási idő minden Áru esetében 24 hónap. A jótállási időszak az Áru Vevő általi átvételének időpontjától kezdődik.
 2. A jótállás az Áru gyártási hibáira vagy egyéb olyan hibákra terjed ki, amelyeket nem a szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, az Áru rendeltetés- vagy utasítással ellentétes használata, mechanikai sérülések, illetve normál vagy túlzott elhasználódás, természeti katasztrófák vagy más jelenségek hatása okoz.
 3. Ha az Áruban hibát észlel, a Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 24 órán belül reklamációt benyújtani az Eladónál. Az igényt személyesen vagy e-mailben lehet benyújtani. Ha az Áru szállítása a Szerződés megszegésével történt, az Eladó köteles a Vevőnek a hiányzó Áru mennyiségét leszállítani, vagy a Vevő részére a megrendelt Árunak megfelelő minőségű és kivitelezésű csereárut szállítani.
 4. A Vevő a reklamációval együtt átadja az Eladónak a hiba részletes leírását. Hacsak nem állandó a hiba, egyértelműen fel kell tüntetni azokat a feltételeket, amelyek mellett megnyilvánul.
 5. Az Eladó a reklamációról haladéktalanul, bonyolult esetekben 5 munkanapon belül dönt. Ez az időtartam nem foglalja magában a hibának egy hivatalos szerviz szakembere által történő szakszerű értékeléséhez szükséges időt (az Áru jellegétől függően). Az Áru ellenőrzését követően az Eladó vagy a meghatalmazott szerviztechnikus hibajelentést állít ki, amelyben leírja az Áru hibáját (függetlenül attól, hogy az javítható-e vagy sem). A reklamáció rendezése azonban 30 napnál hosszabb időt nem vehet igénybe.
 6. Az Áru hibáiból eredő igények.
  1. Ha a hiba elhárítható, a Vevőnek joga van annak ingyenes, időben történő és megfelelő javítással történő elhárítására.
  2. A Vevő a hiba javítással történő elhárítása helyett kérheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a rész cseréjét, amennyiben az Eladónak az Áru árához vagy a hiba súlyosságához képest nem merülnek fel aránytalan költségei.
  3. Ha a hiba nem elhárítható, a Vevőnek joga van az Áru kicserélésére vagy pénzvisszatérítésre (az Adásvételi szerződéstől való elállás).
  4. Ha a javítást követően az Áruban ugyanaz a hiba, vagy egyidejűleg több hiba jelentkezik, a Vevő a jótállási idő alatt szintén jogosult az Áru kicserélésére vagy pénzvisszatérítésre. A javítást követően a hibák újbóli előfordulása olyan helyzetet jelent, amikor ugyanaz a hiba legalább két korábbi javítás után is jelentkezik. Többszörös hibának minősül legalább három különböző, egyidejűleg orvosolható hiba, amelyek mindegyike megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát.
  5. A reklamáció benyújtásának időpontjától addig az időpontig tartó időszak, amikor a Vevő a javítás befejezését követően köteles volt átvenni az Árut, nem számít bele a jótállási időbe. Ha az Áru cseréjére kerül sor, a jótállási időszak az új Áru átvételének időpontjától kezdődik újra.
  6. Ha az Eladó vagy a megbízott szerviz a jótállási időn belül a reklamált Árut 30 napon belül nem javítja ki, az Árut javíthatatlannak kell tekinteni, és jelen ÁSZF 6.3. pontjának rendelkezése érvényes.
 7. Ha az Áru reklamációjára kerül sor, a következőket kell benyújtani az Eladónak: az Árura vonatkozó jótállási jegyet (ha az az Áruval együtt került kiszállításra), az Áru megvásárlását igazoló bizonylatot (számla, pénztárbizonylat) és magát az Árut (ha jellege ezt lehetővé teszi). A Vevő vállalja, hogy a reklamált Árut eredeti csomagolásában és hiánytalanul, azaz tartozékaival együtt adja át.
 8. A reklamált Áru javítása a jótállási idő alatt ingyenesen történik.
 9. A jótállási idő hatálya alá tartozó Áru hibáira vonatkozó felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolják.

 

A teljes általános szerződési feltételeket ITT tudja elolvasni. 

 

 

                               

Kelt Pozsonyban, 2014. augusztus 1. napon

 

A terméket sikeresen kosárba helyeztük