n
ó
p
m

Általános Szerződési Feltételek 

a www.prodoshop.hu weboldalon keresztül történő termékértékesítés esetén

 

 1. Cikk

Bevezető rendelkezések

 1. A PRODO s.r.o. társaság, székhelye Hraničná 22, 058 01 Poprad, Nyilvántartási szám: 47 786 892, bejegyezve a Prešovi Kerületi Bíróság cégnyilvántartásába, Szakasz: Sro, Betétlap száma: 30547/P (továbbiakban mint „Üzemeltető“) a www.prodoshop.hu weboldal üzemeltetője, amelyen keresztül árukat kínálnak eladásra. Az üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket a www.prodoshop.hu weboldalon keresztül történő termékértékesítésre vonatkozóan teszi közzé (továbbiakban mint „ÁSZF“ vagy „Feltételek“).
 2. Az ÁSZF szabályozza az Eladó (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a Vevő (az alábbiakban meghatározottak szerint) közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, amikor a www.prodoshop.hu weboldalon keresztül áru értékesítésére kerül sor. Az ÁSZF az Eladó és a Vevő között a weboldalon keresztül történő vásárláskor létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
 3. Az Üzemeltető kizárólag a www.prodoshop.hu weboldalon felsorolt áruk értékesítésének közvetítésére irányuló tevékenységet végez a www.prodoshop.hu weboldalon felsorolt árukat eladásra kínáló egyéni Eladók és az Üzemeltető között létrejött külön szerződés vagy megállapodás alapján. A www.prodoshop.hu weboldalon keresztül történő áruvásárlás során az Üzemeltető és a Vevő között nem jön létre jogviszony.
 4. Az Eladó áruértékesítési ajánlatának a www.prodoshop.hu weboldalon történő közzétételének feltétele, hogy az Eladó a Vevővel fennálló szerződéses kapcsolata keretében jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és betartsa. Jelen ÁSZF ezért minden Eladóra kötelező érvényű.
 5. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyokat a jelen ÁSZF eljárásai alapján megkötött szerződés, a jelen ÁSZF, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései, így különösen a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2014. évi CII. törvény szabályozzák.
 6. A www.prodoshop.hu weboldalon közzétett termékekre vonatkozó összes ajánlat nem kötelező érvényű.
 1. Cikk

Fogalmak meghatározása

 1. Elfogadás jelentése meghatározva jelen ÁSZF III. cikk 7. pontjában.
 2. Weboldal a www.prodoshop.hu oldal, amelyen keresztül az Árut eladásra kínálják.
 3. Adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között a jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés a Ptk. 588. és azt követő §-ok alapján összefüggésben az 52. és azt követő §-aival, amelynek tárgya a Weboldalon feltüntetett ​​Áru vásárlása.
 4. Vevő az a jogi vagy természetes személy, aki a Weboldalon felkínált Árut saját használatra kívánja megvásárolni, és annak megvásárlása céljából a Weboldalon keresztül Adásvételi Szerződést köt az Eladóval jelen ÁSZF szerint.
 5. Polgári törvénykönyv az 1964. évi XL. módosított törvény a Polgári Törvénykönyvről.
 6. Megrendelés jelentése meghatározva jelen ÁSZF III. cikk 2. pontjában.
 7. Eladó olyan gazdálkodó szervezet (jogi személy vagy természetes személy - vállalkozó), amely a Weboldalon felsorolt Árukat kínálja eladásra, míg az Eladó pontos specifikációja minden esetben feltüntetésre kerül a Vevőnek küldött megrendelőlapon, miután a Vevő a Weboldalon kiválasztotta és megerősítette az Áruk kiválasztását, valamint a számlán.
 8. Elfogadás jelentése meghatározva jelen ÁSZF III. cikk 5. pontjában.
 9. Áru az a Weboldalon feltüntetett Áru, amelyet az Eladó eladásra kínál a Vevőnek.
 10. Cargo Áru a Weboldalon feltüntetett ​​túlméretes Áru, amelyet az Eladó eladásra kínál a Vevőnek. 
 11. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2014. évi CII. törvény.

III. Cikk

Áru megrendelése és adásvételi szerződés megkötése

 1. A Vevő jogosult Megvásárolni az Árut a Weboldalon keresztül a kívánt Áru és annak mennyiségének kiválasztásával, az Áru vételárának fizetési módjának kiválasztásával, az Áru szállítási módjának kiválasztásával és a Vevő elérhetőségeinek a Weboldalon történő megadásával.
 2. Az Áru Vevő általi kiválasztását és jelen cikk 1. pontjában meghatározott adatok kitöltését követően a Vásárló a Weboldalon egy kinyomtatási lehetőséggel rendelkező megrendelés összefoglalót lát, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
  • a megrendelt Áru megnevezése és kódja, míg az Áru részletes specifikációja a rendelési összesítőn található megfelelő linkre kattintva jelenik meg,
  • az Eladó cégneve, székhelye vagy telephelye, az esetleges panaszok benyújtásának helye, ha az eltér az Eladó székhelyétől vagy telephelyétől, az Eladó telefonszáma és a Vevőnek az Eladóval való kapcsolattartásához szükséges egyéb adatok, különös tekintettel az elektronikus levélcímére vagy faxszámára,
  • az Áru teljes ára, beleértve az általános forgalmi adót és minden egyéb adót, az Áru szállítási és kézbesítési költségei, postai- és egyéb költségek és díjak az igényelt Áru értékesítésével kapcsolatban,
  • fizetési feltételek, szállítási feltételek és az az időtartam, amelyen belül az Eladó vállalja, hogy az Árut a Vevő részére leszállítja,
  • a Vevő követeléseinek, panaszainak és reklamációinak kérelmezésére és kezelésére vonatkozó eljárások,
  • tájékoztatás a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállási jogáról, az Adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, határidejéről és menetéről,
  • az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványnak a Vevő részére a Weboldalon történő elhelyezéséről szóló tájékoztatás Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 3. számú melléklete szerint, amelynek szövegét a Vevő szükség esetén a Weboldalról letöltheti.,
  • tájékoztatás arról, hogy amennyiben a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az Áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, valamint azon Áruk visszaküldésének költségeit, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton,
  • bármilyen információ arról, hogy a Vevő nem jogosult elállni az Adásvételi szerződéstől, vagy információ arról, hogy a Vevő milyen körülmények között veszíti el az Adásvételi szerződéstől való elállási jogát.,
  • tájékoztatás az Eladónak az Áru hibáiért való felelősségére vonatkozóan a Ptk. 622. és 623. §-a szerint,
  • a gyártó vagy az Eladó által a Ptk. 502. §-ában foglaltaknál szigorúbb szabályok szerint nyújtott jótállás fennállásáról és részleteiről, ha azt a gyártó vagy az Eladó biztosítja,
  • tájékoztatás a Vevőnek nyújtott segítség és szolgáltatások meglétéről és feltételeiről az Áru eladását követően, ha az Eladó ilyen segítséget nyújt,
  • abban az esetben, ha az Eladó kötelezettséget vállalt a magatartási kódexek betartására, tájékoztatást az Eladó e kötelezettségéről, valamint arról, hogy a Vevő milyen módon ismerheti meg a kódexek tartalmát, illetve szerezheti be azok szövegét,
  • az Adásvételi szerződés időtartamára vonatkozó tájékoztatást, határozott időre kötött szerződés, határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy automatikusan meghosszabbodó szerződés esetén az adásvételi szerződés időtartamára vonatkozó információkat, valamint a szerződés felmondásának feltételeit,
  • a Vevő Adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartama, ha számára az Adásvételi szerződésből ilyen kötelezettség keletkezik,
  • tájékoztatás a Vevőnek az Eladó kérésére történő előlegfizetési kötelezettségéről és annak teljesítésére vonatkozó feltételekről, amennyiben az Adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget ír elő a Vevő számára,
 3.  
  • a működőképességre vonatkozó információk, beleértve adott esetben az elektronikus tartalom biztonságát szolgáló alkalmazandó technikai biztosítékokat is,

tájékoztatás az alternatív vitarendezési rendszer útján történő peren kívüli vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről, amennyiben az Eladó vállalta e rendszer használatát 

(a továbbiakban „Megrendelés“).

 1. A Megrendelés megerősítése előtt a Vevő köteles ellenőrizni a Megrendelésben megadott adatokat. A Megrendelés megerősítésével a Vevő kötelezően megrendeli a kiválasztott Árut közvetlenül a Megrendelésben megadott Eladótól. A Vevő a Megrendelést a "Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gombra kattintva erősíti meg, mellyel a Vevő megerősíti, hogy tudomással bír arról, hogy a megrendelt Áruért közvetlenül az Eladónak kell fizetnie.
 2. Bármilyen kétség esetén az Eladó (vagy az Üzemeltető) jogosult a Megrendelés további megerősítését kérni a Vevőtől, például írásban vagy telefonon, mégpedig a Megrendelés Eladó általi elfogadásának időpontjáig. Amennyiben a Vevő az Eladó (vagy az Üzemeltető) által meghatározott határidőn belül nem nyújtja be a megrendelés további megerősítését a kért módon, a Megrendelés az említett határidő lejártával a kezdetektől fogva érvényét veszti. Ebben az esetben az Eladó és a Vevő kötelesek egymásnak átadni mindazt, amit a Megrendelés visszavonásáig teljesítettek.
 3. A Vevőt köti az elküldött Megrendelés az Eladó általi elfogadásának pillanatáig (a továbbiakban: "Elfogadás"), amellyel létrejön kizárólag az Eladó és a Vevő között az Adásvételi szerződés. Az elfogadás az Eladó által bármely megfelelő formában történhet, beleértve a megrendelt Áru leszállítását is (Elfogadás a Megrendelés tényleges teljesítésével).
 4. A Vevő jogosult a Megrendelését az Eladó általi elfogadás előtt bármikor indoklás nélkül törölni.
 5. Az Eladó jogosult az Elfogadást megtagadni, ha nyilvánvaló tévedés történik különösen a Weboldalon feltüntetett Áru árában, leírásában vagy képében.
 6. Ha az Eladó a Megrendelést írásban (elektronikus levélben) fogadja el, akkor az általánosságban a következő információkat fogja tartalmazni:
  • Vevő azonosító (név és vezetéknév / cégnév, számlázási, szállítási cím), 
  • Eladó azonosító (cégnév, székhely, számlázási cím, telefonszám, elektronikus levélcím),
  • megrendelés száma,
  • megrendelés dátuma,
  • a megrendelt Áru típusa és darabszáma, az Áru vételára (egyes tételek),
  • az Áru szállításának költségei,
  • teljes vételár, amely tartalmazza az ÁFA-t, az ÁFA kulcsot és az Áru szállításának és kézbesítésének minden költségét, postai- és egyéb költségeket és díjakat, amelyek a kívánt Áru értékesítésével kapcsolatosak,
  • a vételár megfizetésének határideje és módja,
  • az Áru szállításának módja,
  • az Áru szállításának időpontja.
 7. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat és a szállítás díját az Eladónak megfizeti a Vevő által a Weboldalon történő Megrendelés leadásakor választott fizetési mód és szállítási mód alapján.
 8. Az Eladó nem köteles a Megrendelésben megjelölt Árut a Vevőnek átadni addig, amíg a teljes vételár és a szállítási díj az Eladó bankszámláján jóváírásra nem kerül, vagy a vételár és a szállítási díj kifizetése nem biztosított.
 9. Vevő a Megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az Eladó ill. Az Üzemeltető a megvásárolt Áruról minden információt megadott oly módon, hogy a Vevő megismerhesse különösen annak paramétereit, árát, az Eladó azonosítására alkalmas adatokat, a szállítás módját, a fizetési és szállítási határidőt, a Szerződéstől való elállás lehetőségét.
 1. Cikk

Ár és fizetési feltételek

 1. A Vevő köteles a vételárat, beleértve a szállítás díját is, szabályszerűen és időben megfizetni azon Áruért, amelyre vonatkozóan az Eladó a Megrendelést elfogadta, a Vevő által választott fizetési mód és szállítási mód szerint. Az Eladó az Áru Megrendelésben meghatározott árának összegéhez az Átvétel napjától az Áru átvételének napjáig kötve van.
 2. Az Áru vételára a Vevő Megrendelésében és az Eladó által kiállított számlán feltüntetett ár. A vételár tartalmazza az ÁFA-t. A vételár nem tartalmazza az Áru Vevő által meghatározott helyre történő szállításának díját. A szállítás díja a Vevő részére egyedileg, a Vevő által választott szállítási mód alapján kerül számlázásra. A számla tartalmazza az egységárat ÁFA nélkül, ÁFA kulcs mértékét, teljes ÁFA-t és a teljes ÁFA-s árat.
 3. A Cargo áru szállítási díja a Vevő részére egyedileg kerül számlázásra - a nagyobb tömeg vagy az átlagon felüli méretek miatt ezen árukra Cargo szállítási díj kerül felszámításra. A teljes megrendelés pontos szállítási díját a Vevő a kosár 2. lépésében tekintheti meg.

Szállítás típusa

Szállítási határidő

Szállítási költség

Futár (GLS, DPD) 

48 órán belül

1905 Ft

CARGO futár

48 órán belül

Szállítási költség túlméretes áru esetén. A kosárban olvasható.

4. A küldeményt túlméretes árukra szakosodott futár kézbesíti a Vevőnek. A számla tartalmazza az egységárat ÁFA nélkül, ÁFA kulcs mértékét, teljes ÁFA-t és a teljes ÁFA-s árat.

5. A Vevő a Vételárat a szállítási költséggel együtt az alábbi módok egyikén fizetheti meg az Eladónak:
(a) Fizetés banki átutalással. A rendelést banki átutalással fizeti, az előszámla alapján, melyet e-mail címére küldünk. Fizetés után küldjük Önnek a megrendelt árut.
(b) Kártyás fizetés. A„Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintás után átirányítjuk az online fizetési átjáróhoz. 

6. Az Eladó által kiállított, a vételárról és a szállítás áráról szóló számla a Vevő részére az Áruval együtt kerül megküldésre, ez egyben adóigazolásként, szállítólevélként és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 6. § (1) bekezdése értelmében az Adásvételi szerződés megkötésének visszaigazolásaként is szolgál.

7. Eltérő rendelkezés hiányában az Áru vételárát és a szállítási díjat legkésőbb a megrendelés Vevő általi visszaigazolásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

Számlázási adatok:
Nyilvántartási szám: 47 786 892
Adószám: 2024102003
Uniós adószám: SK2024102003
ÁFA fizetők vagyunk.

IBAN: HU24 1173 7076 2373 2638

Bejegyezve a Prešovi Kerületi Bíróság cégnyilvántartásába, Szakasz: Sro, Betétlap száma: 30547/P

Banki kapcsolat: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla száma: 11737076-23732638

 1. Cikk

Szállítási határidő

 1. A megrendelt Áru szállítási ideje általában a Weboldalon kerül feltüntetésre az Árura vonatkozóan (az Áruk feladásának időpontjaként, amelyhez hozzá kell számítani a szállítás 1-2 munkanapját). Ebbe az időtartamba csak munkanapok számítanak bele, kivéve, ha ez kifejezetten nincs másként feltüntetve. Abban az esetben, ha a szállítási határidő nincs megadva a Weboldalon az Árura vonatkozóan, akkor az Eladó által megadott szállítási határidő alkalmazandó.
 2. A szállítási határidő a Megrendelés elfogadásának napján kezdődik, illetve az Áru vételárának és a szállítási díjnak az Eladó részére történő megfizetésekor, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont. A fentiek nem vonatkoznak az Áru utánvétellel történő szállítására és az Áru személyes átvételére készpénzes fizetés mellett, amikor is a szállítási határidő a Megrendelés elfogadásának napján kezdődik. 
 3. Abban az esetben, ha a megrendelt Árut nem lehet a megadott határidőn belül leszállítani, az Eladó haladéktalanul tájékoztatja erről a tényről a Vevőt egy alternatív szállítási határidőre vonatkozó információval együtt, vagy felajánl egy másik, az eredetivel összehasonlítható terméket (helyettesítő teljesítés).
 4. Ha az Eladó nem tudja leszállítani a megrendelt Árut, és a Vevő és az Eladó nem állapodtak meg helyettesítő teljesítésről, az Eladó köteles a Vevőnek az áru leszállítására vonatkozó határidő lejártától számított 14 napon belül visszafizetni a már kifizetett vételárat, a Vevőtől az adásvételi szerződés alapján kapott valamennyi kifizetéssel együtt.
 5. A szállítási határidő arányosan meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az Eladót az Áru leszállításában akadályozó körülmények, különösen vis maior vagy más, az Eladó által nem befolyásolható, előre nem látható események (háború, zavargás, sztrájk, kizárás, az Áruk beszállítói általi elérhetetlensége stb. tartottak).
 1. Cikk

Az áru szállításának feltételei

 1. Az Eladó az Árut csak a vételár és a szállítási költség teljes kifizetése után szállítja vagy adja át a Vevőnek.
 2. Az Áru véletlen megsemmisülésének vagy megromlásának, illetve az Áru vagy annak részeinek véletlen minőségromlásának kockázata az Árunak az Eladó által a Vevő részére történő elküldésének pillanatában száll át a Vevőre.
 3. Az Áru tulajdonjoga az Áru átvételekor és az Áru vételárának megfizetésekor száll át a Vevőre attól függően, melyik a későbbi időpont.
 4. A Vevő köteles az Árut átvenni és az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni. A Vevő köteles az Áru átvételét követően indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az Eladót az Áru minden olyan hibájáról, amely az Áruk átvételekor az Áru vizsgálatával észlelhető, ellenkező esetben az Áru hibátlannak tekintendő.
 5. Nagyobb és nehezebb Áru futárszolgálattal történő szállítása esetén a futárszolgálat nem köteles az Árut közvetlenül a lakásba szállítani.
 6. Az Áru szállítási díját a Megrendelés és az Eladó által kiállított számla tartalmazza.
 7. A Vevő köteles a fuvarozó által szállított Árut a fuvarozótól átvenni, megvizsgálni, és esetleges hibák esetén tájékoztatni a fuvarozót és az Eladót. Az átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Vevő megerősíti, hogy az Árut hibátlanul, megfelelően és időben szállították le. A számlát, amely egyben szállítólevélként is szolgál, a szállítmányhoz mellékelik a szállított Áruhoz.
 8. Az Áru mechanikai sérülésére vonatkozó utólagos bejelentések nem vehetők figyelembe, és nem fogadhatók el.
 9. Abban az esetben, ha a Vevő megtagadja az átvételi jegyzőkönyv aláírását, az Áru nem kerül átadásra.
 10. Ha a Megrendelés nem tartalmazza az Áru szállítási helyét, az Áru az Eladó telephelyére kerül leszállításra, ahol azt a Vevő saját költségén személyesen átveheti.
 11. Az Áru szállítása nem foglalja magában annak beszerelését, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg.
 12. A Vevő az Áruval együtt minden esetben kap egy adóügyi bizonylatot, amely egyben szállítólevél és az Adásvételi szerződés megkötésének visszaigazolása Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 6. § (1) bekezdése alapján, valamint az Áru jellegétől függően egy használati utasítást és egy jótállási jegyet.

VII. Cikk

Jótállás, reklamációs feltételek

 1. Az Eladó az Árura az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírásoknak megfelelően, vagy a Megrendelésben és a jótállási jegyben meghatározott időtartamra vállal jótállást, amennyiben az Eladó vagy a gyártó a megvásárolt Árukra a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvek szerint vállal jótállást. Ha a Megrendelésben és a mellékelt jótállási jegyben másként nem szerepel, a jótállási idő minden Áru esetében 24 hónap. A jótállási időszak az Áru Vevő általi átvételének időpontjától kezdődik.
 2. A jótállás az Áru gyártási hibáira vagy egyéb olyan hibákra terjed ki, amelyeket nem a szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, az Áru rendeltetés- vagy utasítással ellentétes használata, mechanikai sérülések, illetve normál vagy túlzott elhasználódás, természeti katasztrófák vagy más jelenségek hatása okoz.
 3. Ha az Áruban hibát észlel, a Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 24 órán belül reklamációt benyújtani az Eladónál. Az igényt személyesen vagy e-mailben lehet benyújtani. Ha az Áru szállítása a Szerződés megszegésével történt, az Eladó köteles a Vevőnek a hiányzó Áru mennyiségét leszállítani, vagy a Vevő részére a megrendelt Árunak megfelelő minőségű és kivitelezésű csereárut szállítani.
 4. A Vevő a reklamációval együtt átadja az Eladónak a hiba részletes leírását. Hacsak nem állandó a hiba, egyértelműen fel kell tüntetni azokat a feltételeket, amelyek mellett megnyilvánul.
 5. Az Eladó a reklamációról haladéktalanul, bonyolult esetekben 5 munkanapon belül dönt. Ez az időtartam nem foglalja magában a hibának egy hivatalos szerviz szakembere által történő szakszerű értékeléséhez szükséges időt (az Áru jellegétől függően). Az Áru ellenőrzését követően az Eladó vagy a meghatalmazott szerviztechnikus hibajelentést állít ki, amelyben leírja az Áru hibáját (függetlenül attól, hogy az javítható-e vagy sem). A reklamáció rendezése azonban 30 napnál hosszabb időt nem vehet igénybe.
 6. Az Áru hibáiból eredő igények.
  1. Ha a hiba elhárítható, a Vevőnek joga van annak ingyenes, időben történő és megfelelő javítással történő elhárítására.
  2. A Vevő a hiba javítással történő elhárítása helyett kérheti a dolog cseréjét, vagy ha a hiba csak a dolog egy részét érinti, a rész cseréjét, amennyiben az Eladónak az Áru árához vagy a hiba súlyosságához képest nem merülnek fel aránytalan költségei.
  3. Ha a hiba nem elhárítható, a Vevőnek joga van az Áru kicserélésére vagy pénzvisszatérítésre (az Adásvételi szerződéstől való elállás).
  4. Ha a javítást követően az Áruban ugyanaz a hiba, vagy egyidejűleg több hiba jelentkezik, a Vevő a jótállási idő alatt szintén jogosult az Áru kicserélésére vagy pénzvisszatérítésre. A javítást követően a hibák újbóli előfordulása olyan helyzetet jelent, amikor ugyanaz a hiba legalább két korábbi javítás után is jelentkezik. Többszörös hibának minősül legalább három különböző, egyidejűleg orvosolható hiba, amelyek mindegyike megakadályozza az áru rendeltetésszerű használatát.
  5. A reklamáció benyújtásának időpontjától addig az időpontig tartó időszak, amikor a Vevő a javítás befejezését követően köteles volt átvenni az Árut, nem számít bele a jótállási időbe. Ha az Áru cseréjére kerül sor, a jótállási időszak az új Áru átvételének időpontjától kezdődik újra.
  6. Ha az Eladó vagy a megbízott szerviz a jótállási időn belül a reklamált Árut 30 napon belül nem javítja ki, az Árut javíthatatlannak kell tekinteni, és jelen ÁSZF 6.3. pontjának rendelkezése érvényes.
 7. Ha az Áru reklamációjára kerül sor, a következőket kell benyújtani az Eladónak: az Árura vonatkozó jótállási jegyet (ha az az Áruval együtt került kiszállításra), az Áru megvásárlását igazoló bizonylatot (számla, pénztárbizonylat) és magát az Árut (ha jellege ezt lehetővé teszi). A Vevő vállalja, hogy a reklamált Árut eredeti csomagolásában és hiánytalanul, azaz tartozékaival együtt adja át.
 8. A reklamált Áru javítása a jótállási idő alatt ingyenesen történik.
 9. A jótállási idő hatálya alá tartozó Áru hibáira vonatkozó felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolják.

 

 

VIII. Cikk

Áru visszaküldése – elállás az Adásvételi szerződéstől

 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a Vevőnek joga van a megkötött Adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni az Áru átvételétől számított 14 napon belül. Az Adásvételi szerződéstől való elállásra rendelkezésre álló határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján elküldték az Eladónak.
 2. A Vevő jogosult az Adásvételi szerződéstől az elállási határidő lejárta előtt is elállni.
 3. A Vevő jogosult az Adásvételi szerződéstől való elállásra a Weboldalon található űrlapot használni, amelyet kitöltve elküld az Eladónak. Az Eladó az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elismervényt küld a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásáról szóló értesítés kézhezvételéről.
 4. Ha az Eladó és a Vevő másként nem állapodnak meg, a Vevő nem állhat el az olyan Adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya a Vevő különleges igényei szerint készült Áru, vagy kifejezetten egy Vevőnek szánt Áru, illetve olyan Áru értékesítése, amely jellegénél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredik más Áruval.
 5. A Vevő köteles az árut legkésőbb az Adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak a Megrendelésben megadott címre, vagy közvetlenül az Eladónak átadni. Az Adásvételi szerződéstől való elállás esetén a Vevő viseli az Árunak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit. Az utánvéttel küldött Áru az Áru Eladónak történő visszaküldési kötelezettség megszegésének minősül, és ezért az Eladó azt nem veszi át. Az ilyen Áru visszaküldésre kerül a Vevő költségére.
 6. Ha a Vevő él az áru visszaküldésének jogával, az Árunak sértetlennek, kopás és elhasználódás jelei nélkül, eredeti csomagolásban kell lennie.
 7. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló írásbeli nyilatkozatának kézbesítésétől számított 14 napon belül, a Vevő által a fizetéskor használt fizetési móddal megegyező módon vagy a Vevő bankszámlájára történő átutalással visszatéríti a Vevőnek a Vevő által az Adásvételi szerződés alapján kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltséget is.
 8. Az Eladó azonban nem köteles megtéríteni a Vevőnek a többletköltségeket, ha a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, ahol a többletköltség a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbséget jelenti. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó viseli az áru visszaküldésének költségeit.
 9. A Vevő felelős az Áru értékének az Áru kezeléséből eredő olyan csökkenéséért, amely meghaladja az Áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési kört.
 10. Amennyiben a visszaküldött Áru bármilyen módon sérült vagy elhasználódott, az Eladó kártérítésre jogosult.
 11. Az Elállási nyilatkozat űrlapot ITT találja
 1. Cikk

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek – a teljes szöveget az Adatvédelmi irányelvek.
oldalon olvashatja el.

 1. Cikk

Értékelési kérdőívek

 

Az Ügyfelek harmadik féltől (összehasonlító portálok - árukereső.hu, olcsóbbat.hu) értékelési kérdőíveket kapnak, amelyekben az ügyfél kifejezi a vásárlással kapcsolatos elégedettségét.

 

 1. Cikk

Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF 2014. augusztus 1. napon lép hatályba. Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen ÁSZF módosítására és kiegészítésére, a változásokról a Weboldalon haladéktalanul tájékoztat. Az új ÁSZF Weboldalon történő közzétételének napján az előző ÁSZF érvényét és hatályát veszti. Az Üzemeltető köteles megőrizni minden olyan korábbi ÁSZF szövegét, amelyet e pont alapján új ÁSZF vált fel.
 2. Az ÁSZF abban a terjedelemben és szövegezésben érvényesek, ahogyan azok a Weboldalon a Megrendelés Vevő általi visszaigazolásának napján szerepelnek.
 3. A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy ellenőrizze a Vevő hitelkártyaadatait a kártyát kibocsátó szervezetnél.
 4. Az Eladó köteles az Adásvételi szerződést a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel együtt 5 évig elektronikus formában megőrizni. Az így tárolt Adásvételi szerződéshez a Vevő nem férhet hozzá.

 

 

                                Kelt Pozsonyban, 2014. augusztus 1. napon

 

A terméket sikeresen kosárba helyeztük